Tvede Vandværk A.M.B.A. / Vedtægter til Tvede Vandværk

Vedtægter til Tvede Vandværk A.M.B.A.

 
§1 – Navn og hjemsted
Selskabet der har hjemsted i Randers kommune er stiftet i 1906, som et interessent skab hvis navn er Tvede Vandværk. Pumpehus er beliggende på Bavnevej matr.nr. 14f med tinglysning af d 26/2 1940 vedr deklaration om ret til placering af boring og adgangsvej. I 2015 er vandværket omdannet fra I/S til A.M.B.A.

§2- Formål
Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ- at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt, at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål.

§3- Medlemmer
Selskabets medlemmer er grundejere indenfor vandværkets forsyningsområde, som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4- Medlemmets rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte betingelser.

§5- Medlemmets forpligtigelser
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem har ved indtræden i selskabet erklæret sig indforstået med alle rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af selskabets regulativ, samt nærværende vedtægter.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine evt. lejere.
Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte, ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§6- Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse ( sletning som selvstændig matr.nr.) ved ekspropriation o.lign. Forudsat vandforbrugende virke ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes og alt gæld til selskabet være betalt.
Ved udtræden kan der ikke udbetales andel i selskabets formue. Alle omkostninger ved udtræden afholdes af den udtrædende.
 
§7 – Levering af vand til ikke- medlemmer
Der kan –hvis muligt sælges vand til ikke-medlemmer. Prisen fastsættes i det enkelte tilfælde af bestyrelsen under hensyn til vedtægter, hovedlednings bidrag, forsynings bidrag og aflednings bidrag.

§11-Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed- Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til ordinær såvel som ekstra ordinære skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem eller ved avertering i avis eller hjemmeside.
Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor et evt. forslag til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden udgangen af regnskabsåret.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af afgift –samt godkendelse af takstblad
5. Budget for det kommende år
6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne –til bestyrelsen fremsætter skriftelig forlangende herom, ledsaget af en skriftelig dagsorden. Denne skal afholdes indenfor 2 måneder efter begæringen og dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen. Generalforsamlingen fastsætter evt. honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Overfor det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en protokol der herefter underskrives af dirigenten.
 
§12- Stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end 1 stemme pr ejendom vedkommende ejer. Der kan stemmes med fuldmagt( skriftlig) men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Et hvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved person valg. Kun medlemmer har stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves der dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstra ordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved halvdelen af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.


§13- Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt blandt medlemmer for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 (3) medlemmer- genvalg kan finde sted. Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Denne indtræder i det afgående bestyrelses medlems periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når halvdelen er tilstede. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens takster for påkrævede rejser vedr. selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og det gældende regulativ. Bestyrelsen kan for selskabet regning afholde alle udgifter til reparationer, vedligeholdelse og administration. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. Henlæggelser skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af den siddende bestyrelse.

§14- Tegningsret
Selskabet tegnes af Formanden eller bestyrelsesmedlemmer. Ved køb og salg af fast ejendom kræves der hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et af bestyrelses medlemmerne.
 
§15- Regnskabet
Selskabets regnskabsår er kalender året. Det årlige overskud, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til selskabets medlemmer. Revision af regnskaber foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer evt. i samarbejde med ekstern revisor.
 
§16- Opløsning
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer her for. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, enten ved skiftning af selskabsform eller ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse kan opløsningen besluttes efter de i §12 angivne bestemmelser vedr. vedtægts ændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§17- Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamling
Tvede Vandværk A.M.B.A. | 8930 Randers Nø